app EL TOMB DE REUS
01/06/2023

app EL TOMB DE REUS

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat ha estat redactada a l'empara del que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD).

Contingut
Informació destinada a l'usuari
Responsable del tractament de les dades
Accés al servei
Informació sobre el servei
Com puc utilitzar el Servei d'aquesta aplicació?
Dades de localització o geolocalització
Com puc canviar la configuració de la geolocalització?
Per a què es recull la informació de geolocalització?
Qui té accés a la meva informació?
Ús compartit amb tercers triats per l'usuari
Responsabilitats de l'operador
Vincles a altres llocs
Protecció de dades personals
Elaboració de perfils
Informació ampliada dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades
Dret d'accés
Dret de rectificació
Dret de supressió
Limitació del tractament
Portabilitat de les dades
Oposició al tractament
Revocació del consentiment
Reclamació davant les autoritats de protecció de dades
Com puc donar-me de baixa del servei?
Modificació d'aquesta política

 

Informació destinada a l’usuari
Abans de fer ús d'aquesta aplicació (d'ara endavant El Servei o aplicació) és important que llegeixis i acceptis les següents condicions i política de privacitat.
Aquestes condicions regeixen la relació entre (d'ara endavant l'Operador) i els usuaris de l'aplicació mòbil (d'ara endavant L'USUARI).
Les presents Condicions d'Ús constitueixen un contracte legalment vinculant. Si l'usuari no accepta les presents Condicions d'Ús, no podrà accedir i usar el Servei.
L'Usuari ha de tenir en compte que l'Operador pot oferir serveis que no estiguin subjectes a les presents Condicions d'Ús, sinó als seus propis termes i condicions.

 

Responsable del tractament de les dades
El responsable del tractament de les dades tractades a través de l'aplicació és l’Associació El Tomb de Reus, amb domicili a carrer Boule, 2 - 43201 REUS i amb NIF G55531982.
Pots contactar amb el responsable del tractament en aquesta adreça abans indicada o bé per correu electrònic a: gestio@eltombdereus.com

 

Accés al servei
En fer ús de l'aplicació, L'USUARI declara que és major de 14 anys i que, en tot cas, es troba plenament capacitat conforme a la seva llei personal per a l'accés a aquest servei i per a l'acceptació amb plens efectes de les presents condicions.
L'USUARI pot realitzar gran part de les funcionalitats que ofereix l'aplicació, no obstant això, en alguns casos, serà necessari que l'usuari es registri validant el seu compte de correu electrònic per a poder fer un ús ple de les funcionalitats que l'aplicació mòbil permet.
L'Operador podrà donar de baixa o cancel·lar el compte de l'USUARI davant l'incompliment de les obligacions establertes en aquestes condicions, sense previ avís.

 

Informació sobre el servei

Com puc utilitzar el Servei d'aquesta aplicació?
Per a fer ús d'aquest servei, és necessari que emplenis un primer formulari de registre
. Per a validar el teu compte s'enviarà un enllaç de confirmació a l'adreça de correu electrònic que ens hagis facilitat en el registre.
També pots utilitzar les teves credencials de Facebook per a utilitzar l'aplicació : en el cas que facis ús d'aquesta opció t'informem que l'operador emmagatzema les dades bàsiques als quals has donat permís en l'aplicació en Facebook, dada personal associat al teu perfil a Facebook i a més, no tenim accés a les teves contrasenyes de Facebook.

Dades de localització o geolocalització.
Quan comencis a actualitzar l’aplicació i sempre que et trobis en un punt d’interès que utilitzi aquesta aplicació mòbil, s’utilitzarà la informació de la ubicació del teu dispositiu per oferir contingut rellevant en base al punt d’interès, així com per tenir un històric del que més visites.
Sempre que tinguem el teu consentiment i el sistema operatiu del teu dispositiu ho permeti al instal·lar l’aplicació, de vegades prendrem mostres de la teva localització nativa, lectura de red wifis, Mai activarem el GPS, i el nivell de precisió de la teva localització serà el que tu hagis estipulat al teu dispositiu mòbil.

Com puc canviar la configuració de la geolocalització?
A la configuració del teu mòbil
La primera vegada que t’autentifiquis a la nostra aplicació mòbil, sol·licitarem el teu consentiment per activar la geolocalització del teu dispositiu mòbil.
Si dones el consentiment a la geolocalització del teu dispositiu mòbil, aquestes funcions s’activaran de manera immediata i el seu funcionament es com serà com es detalla anteriorment.
Pots desactivar la geolocalització del seu dispositiu mòbil en qualsevol moment a través de les seves configuracions mòbils.

Per a què es recull la informació de la geolocalització?
La finalitat essencial de tractar la informació de posicionament, es disposar de la informació concreta sobre les zones més visitades i punts d’interès, i sobre els seus visitants de manera general.
També, podràs beneficiar-te de promocions i/o ofertes que tingui preparats per als usuaris d’aquesta aplicació de l’Operador
En definitiva, ho fem per millorar la teva experiència de compra :
• Analitzant com utilitzes el Servei per millorar-lo i poder oferir-te la millor manera de comunicar-te, i si hem aconseguit prèviament el teu consentiment, combinar les vostres dades de caràcter personal captades a partir de l’ús per part vostre dels nostres diferents canals, com pot ser la pàgina web, oferint la informació a la mesura de les teves necessitats i material promocional.
• Només s’utilitzaran les vostres dades de caràcter personal per enviar material d’ús promocional si prèviament ho has aprovat en cadascun dels canals. Per tant, després de la vostra inscripció en qualsevol dels canals on s’hagin recopilat dades de caràcter personal, es demanarà el vostre consentiment per a l’ús de les vostres dades personals, només amb la finalitat d’enviar materials promocionals.
• Mesurar, posar a prova i supervisar les mesures i la eficàcia del nostre servei i assegurar que tot està correcte i que us podem protegir davant de qualsevol intent de robatori, pèrdua, dany i /o utilització no autoritzada i amb això complir amb les obligacions legals que ens puguin demandar.
D’altra banda, es possible que pugueu rebre informació comercial de tercers, heu de saber que en cap cas aquests tercers han tingut accés a la dada relativa a la vostra adreça de correu electrònic.

Qui té accés a la meva informació?
Només compartim les vostres dades per millorar la vostra experiència de compra i us pugueu beneficiar de nous serveis. Per descomptat, hem posat totes les mesures perquè la informació romangui emmagatzemada de manera segura i dissociada. Aquests casos son :
• En resposta a citacions, manaments judicials, ordres de compareixença o procediments judicials, i si es necessari per al compliment de l’ordenament jurídic aplicable;
• Que els nostres col·laboradors, de manera anònima que no permeti identificar-te amb aquestes dades.

Us compartit amb tercers triats per l’usuari
Ús comú en xarxes socials. Si trieu poder accedir a l’ aplicació a través del vostre compte en xarxes socials o feu clic en un dels botons de connexió o vincles de les xarxes socials (per exemple, el botó “m’agrada” de Facebook) que està disponible a l’aplicació, el seu contingut i les vostres dades de caràcter personal seran compartits amb les corresponents xarxes socials. Resteu informats i enteneu que aquesta informació pot ser publicada a la vostra xarxa social, dins del vostre compte.
Enteneu i accepteu que l’ús de les vostres dades de caràcter personal, inclosa la informació que es comparteix a les xarxes socials a través del servei, per part de les xarxes socials, es regeix per les seves respectives polítiques de privacitat. Si no voleu que les xarxes socials recopilin la informació sobre vosaltres, us aconsellem que examineu les polítiques de privacitat de la corresponent xarxa social aplicable a aquesta qüestió, i/o tanquis la sessió a la corresponent xarxa social abans d’utilitzar el nostre servei.

 

Responsabilitats de l’ Operador
El servei prestat per l’Operador a través d’aquesta aplicació te exclusivament finalitat informativa. Tot i que s’hagin adoptat totes les mesures raonables per assegurar que els continguts de l’aplicació son vigents, exactes, complerts i actualitzats, les funcionalitats de la seva disponibilitat es presten en funció de la seva disponibilitat, sense cap tipus de garantia. L’usuari accepta expressament que l’ús per part seva d’aquesta aplicació corre exclusivament pel seu compte i risc.
En la major mesura del que permeti l’ordenament jurídic aplicable, l’Operador no incorrerà en cap responsabilitat (i) per danys, pèrdues o qualsevol conseqüència que surti de qualsevol ús de El Servei o dels seus continguts, o dels continguts de l’Usuari difosos per l’Usuari al Servidor, i (ii) davant de l’Usuari, en relació amb les pèrdues o danys indirectes, així com per danys morals, danys per lucre cessant, per pèrdua d’ingressos, ús o dades derivats de l’ús u operació d’ El Servei.
L’Usuari reconeix expressament que (i) el Servei no està exempt d’errades o virus, (ii) la connexió a el Servei implica riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió per internet i per les xarxes de telefonia mòbil, en particular, en relació a la velocitat de transferència, velocitat de resposta a les consultes o sol·licituds d’ informació i rendiment tècnic, (iii) l’Operador no exerceix cap control sobre les xarxes de tercers o llocs web als que pugui accedir durant l’ús del Servei. (iv) L’Operador no assumeix cap responsabilitat per la pèrdua de cap dada, la impossibilitat de guardar, l’errada en l’entrega o l’entrega no puntual de qualsevol dada o material a través del Servei, i (v) l’Operador descarta qualsevol garantia, expressa o explícita, incloses les garanties de qualitat satisfactòria o susceptible de tràfic mercantil o d’adequació per a una finalitat o necessitat, respecte del Contingut i el Servei.

Vincles a altres llocs
Podem incloure el Servei, o a les comunicacions que rebeu, vincles d’hipertext a llocs web de tercers o fonts d’Internet. No exercirem cap control i no se’ns pot responsabilitzar dels continguts i les practiques de privacitat de tercers. Preguem que llegiu detingudament les pràctiques de privacitat de tercers per esbrinar de quina manera fan la captació i processen les vostres dades de caràcter personal.

 

Protecció de dades personals
A efectes del compliment del disposat al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que les dades que ens faciliteu en el procés de registre o posteriorment fent ús de l’aplicació, seran inclosos en el registre d’activitats del tractament propietat de l’OPERADOR, amb la finalitat de la gestió i el manteniment del Servei que ofereix aquesta aplicació així com els diferents tractaments de les dades que s’han indicat en aquesta política de privacitat.
En compliment del principi de transparència contingut a l’article 12 del RGPD, us informem de manera concisa que utilitzarem les següents dades que ens facilitis:
• Fem servir el teu mail per associar-lo al compte d’usuari, així com per enviar-te comunicacions comercials, sempre i quan ens hagis autoritzat expressament a rebre-les.
• El vostre nom i cognoms, els fem servir per enviar-vos missatges personalitzats de caràcter no comercial.
• La data de naixement, a més de poder verificar la majoria d’edat suficient per utilitzar aquesta aplicació, s’utilitza per fer-vos diferents recomanacions en funció de la vostra edat.
• La situació familiar i el gènere s’utilitza per fer-vos diferents recomanacions en funció de la vostra edat.
• Telèfon : En cas de que ens faciliteu el vostre n de telèfon, el podem utilitzar per a contactar amb vosaltres via SMS o a través d’una trucada de telèfon per a comunicar-vos ofertes del vostre interès.
• El teu número de DNI només t’el demanarem si feu ús del servei de ludoteca i només per poder-vos identificar a la ludoteca.
• La vostra adreça, si ens la faciliteu, s’utilitzarà per enviar-vos comunicacions comercials si així ens ho consentiu, així com per realitzar recomanacions basades a la vostra zona geogràfica.
• La vostra ubicació geogràfica (per exemple l’adquirida mitjan GPS) s’utilitza, si així ens ho heu consentit, per a poder realitzar comunicacions comercials segmentades, així com per detectar si sou a prop d’un dels nostres punts de venda o punts d’interès. Si detectem que sou dins d’un punt de venda o punt d’interès, realitzarem un seguiment dins d’aquest punt de venda per poder-vos oferir ofertes personalitzades segons la ubicació. La ubicació també es necessària per a poder canviar cupons o un altre mena d’ofertes promocionals.
• També podem veure l’ús que feu de l’aplicació i en funció d’això, personalitzarem el contingut que considerem del vostre interès.
La base jurídica de tots els tractaments indicats anteriorment es la del consentiment; guardarem la informació necessària per acreditar que ens vàreu atorgar els corresponents consentiments. En qualsevol moment podreu retirar els consentiments atorgats amb anterioritat.
No esta prevista cap categoria de destinataris ni tampoc transferències internacionals de dades, a excepció del encarregat del tractament a efectes del allotjament de la informació subministrada, que en concret es la societat DIGITAL OCEAN en els seus servidors d’ Amsterdam, Holanda VAT EU528002224.
Igualment, us informem que us assisteix els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació del tractament sobre les vostres dades personals, poden en tot moment exercir per escrit a l’adreça de l’OPERADOR. La informació vostra que obtinguem, la guardarem de manera confidencial mentre utilitzis l’aplicació; si us doneu de baixa, procedirem a suprimir el vostre perfil i conservarem les vostres dades personals durant un període de temps de 3 anys per poder donar resposta a les eventuals responsabilitats obtingudes del tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar la informació ampliada sobre els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades més endavant.
Tant mateix us informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agencia espanyola de protecció de dades en el cas que considereu que el tractament de les vostres dades no està sent l’adequat .
També, us informem que podeu contactar amb el nostre Delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic : gestio@eltombdereus.com
Algunes de les dades que et sol·licitem en el formulari de registre son de caràcter obligatori, de tal manera que sense aquestes dades obligatòries, no podem oferir-vos El Servei de l’OPERADOR.
Les dades personals que recaptem seran tractats de manera confidencial, aplicant-se les mesures tècniques i organitzatives establertes en la nostra política interna de seguretat; t'informem igualment que s'ha realitzat una anàlisi de regs i una avaluació d'impacte per a assegurar-nos que protegim la informació dels nostres usuaris amb la finalitat d'evitar el seu accés, manipulació o eliminació indegudes, sense que, excepte consentiment exprés per part de l'USUARI, vagin a ser cedits a altres entitats o terceres persones fora dels casos legalment permesos i a excepció de la publicació del nom d'USUARI, en els rànquings d'usuaris.

Elaboració de perfils
En compliment del que es disposa en l'article 13.2.f, informem l'USUARI que no existeixen decisions automatitzades i especialment elaboració de perfils en funció de les dades proporcionades per l'USUARI.

Informació ampliada dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades

Dret d'accés
Tens dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que et concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la informació relacionada amb el seu tractament.
Tens dret a obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament.

Dret de rectificació
Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que et concerneixen. Tenint en compte els fins del tractament, tindràs dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets.

Dret de supressió
Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les dades personals que et concerneixen.
Estem obligats a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a. les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera;
b. l'interessat retiri el consentiment prestat per a fins específics o el consentiment exprés prestat per al tractament de categories especials de dades, com els que revelin les seves opinions polítiques, mentre aquest tractament no es basi en un altre fonament jurídic;
c. l'interessat s'oposi al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular i no prevalguin altres motius legítims per al tractament;
d. les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
e. les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.
No serà aplicable l'obligació de supressió de les dades personals quan el tractament sigui necessari per a:
a. exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació;
b. el compliment d'una obligació legal que requereixi el tractament de dades imposada pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament;
c. el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable;
d. amb finalitats d'arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics, en la mesura en què el dret a la supressió pogués fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament;
e. per a l'exercici, la defensa o la presentació de reclamacions.

Limitació del tractament
Tens dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
a. Impugnis l'exactitud de les dades personals, durant un termini que ens permeti verificar l'exactitud d'aquestes;
b. El tractament sigui il·lícit i t'oposis a la supressió de les dades personals i sol·licitis en el seu lloc la limitació del seu ús;
c. No necessitem les dades personals per als fins del tractament, però les necessitis per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
d. T'hagis oposat al tractament per motius relacionats amb la teva situació particular, mentre es verifica si els motius legítims com a responsable del tractament prevalen sobre els de l'interessat.

Portabilitat de les dades
Tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Oposició al tractament
Tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, al fet que dades personals que et concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres e) o f) del RGPD. Deixarem de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Revocació del consentiment
Tens dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que ens vas donar per a tractar les teves dades personals.

Reclamació davant les autoritats de protecció de dades
Tens dret a reclamar davant les autoritats de control en matèria de protecció de dades si consideres que les teves dades personals no estan sent tractats de manera correcta.
En aquest cas, l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Pot exercir els seus drets en la següent adreça: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/inicio.jsf

Com puc donar-me de baixa del servei?
Per a donar-te de baixa del servei només has d'enviar-nos un email des del mateix compte de correu que tinguis associada en la teva aplicació a l'adreça: gestio@eltombdereus.com

 

Modificació d'aquesta política
Podem revisar o actualitzar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Els canvis que experimenti la present Política de Privacitat entraran en vigor en el moment en què es publiqui la Política de Privacitat revisada a través del Servei. Si fem canvis, que en la nostra opinió siguin significatius i que requereixin la seva autorització, de conformitat amb l'ordenament jurídic aplicable, l'informarem a través del Servei i sol·licitarem el seu consentiment quan escaigui.

Tens un establiment al centre de Reus?

Contacta amb nosaltres si vols beneficiar-te dels avantatges de formar part d’El Tomb de Reus

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ